Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

czwartek, 20 sierpień 2015 10:10

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr  1 im. Kubusia Puchatka  w Świdwinie na rok 2017/18

                                                                     

§ 1

Kandydaci do Przedszkola

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3, 4 i 5 lat,   z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w wieku 5 lat, ale tylko w przypadku, gdy nie wymagają one odrębnego trybu życia i specjalnej indywidualnej opieki.

§ 2

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek ( wniosek zgłoszenia do przedszkola) złożony przez rodzica/prawnego opiekuna.
 1. Do Przedszkola są przyjmowane dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Świdwin.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria , które mają wartość, określoną liczbę punktów:

1)  Wielodzietność rodziny kandydata-1pkt

2)  Niepełnosprawność kandydata-1pkt

3)  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata-1pkt

4)  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata-1pkt

5)  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-1pkt

6)  Samotne wychowanie kandydata-1pkt

7)  Objęcie kandydata pieczą zastępczą-1pkt

4. Na podstawie Uchwały nr XXV/200/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017 roku ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

a) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują-2pkt,

b) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje-1pkt,

c) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki-1pkt,

d) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, za     każdą godzinę 1pkt. 

5. Dokumenty, jakie rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do potwierdzenia spełniania wymagań:

1)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (zał. nr 1)

2)  Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny.

3)  Prawomocny wyrok sadu orzekający rozwód,  separację lub akt zgonu małżonka.

4) Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka albo  niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 2).

5) Dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie poświadczenia kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Pozostali kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Świdwin mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z ust. 1-4  Miasto dysponuje wolnymi miejscami w Przedszkolach. W przypadku większej liczby tych kandydatów niż miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w ust. 4.

§ 3

Dokumentacja rekrutacyjna kandydatów do Przedszkola

 1. Rodzic/ opiekun prawny dziecka składa wniosek zgłoszenia do Przedszkola ( dostępny w Przedszkolu lub na stronie internetowej).
 1. Rodzic/opiekun prawny ubiega się o przyjęcie dziecka do Przedszkola składając wniosek zgłoszenia. We wniosku zgłoszenia do przedszkola może wskazać dwie kolejne placówki jako drugiego i trzeciego wyboru.
 1. Wniosek zgłoszenia do przedszkola zawiera:

1)  Imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, PESEL, w przypadku braku nr PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

2)  Deklarowany czas , w którym dziecko będzie przebywało w Przedszkolu.

3)  Liczbę posiłków.

4)  Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata.

5)  Adres i miejsce zamieszkania, ze wskazaniem gminy w której mieszka.

6)  Adres poczty elektronicznej , numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna.

7)  Dane o miejscu pracy rodziców kandydata lub miejscu pobierania nauki w szkole lub na uczelni wyższej w systemie dziennym, potwierdzone pieczęcią zakładu pracy bądź szkoły.

8) Wskazanie placówek kolejnych preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

9)  Inne informacje o stanie zdrowia dziecka, o rodzinie.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 1. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy: przyjmowanie kart zgłoszeń, powołanie Komisji Rekrutacyjnej, przekazanie kart zgłoszeń do placówek innego wyboru, przyjęcie dziecka do Przedszkola, jeśli kandydat spełnił warunki kwalifikacyjne, przyjmowanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnych, informowanie Burmistrza Miasta o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów do Przedszkola.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: weryfikowanie kart zgłoszeń, spotykanie się na posiedzeniach  na wniosek Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej,  przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola, zakończenie rekrutacji protokołem z posiedzenia Komisji.
 1. Listy dzieci przyjętych lub nieprzyjętych do Przedszkola podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w której została złożona karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych do Przedszkola, rodzic/opiekun prawny kandydata ma prawo wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia kandydata do Przedszkola.
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od daty wystąpienia  rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka wnosi odwołanie od uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Komisji.
 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga  do Sądu Administracyjnego.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie do 24 maja z zachowaniem zasad określonych w § 2.
 1. Jeżeli liczba dzieci, którym Organ Prowadzący ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta  i zgłoszonych podczas rekrutacji do Przedszkola przewyższy liczbę miejsc w tym Przedszkolu oraz w Placówkach drugiego i trzeciego wyboru, o których mowa w § 3ust. 2, Dyrektor Przedszkola informuje Burmistrza Miasta Świdwin o nieprzyjęciu dzieci . Informacja dotycząca nieprzyjętych na dany rok kandydatów do Przedszkola zawiera: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, nr PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, imiona i nazwiska rodziców, adres i  miejsce zamieszkania rodziców i dziecka.
 1. Dane osobowe dziecka zgromadzone w celach rekrutacji oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym Przedszkolu.
 1. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że wniesiona została skarga do Sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

         

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. „Kubusia Puchatka”

w Świdwinie

                                                                                            

Terminy postępowania rekrutacyjnego w

Publicznym Przedszkolu nr 1 im.„Kubusia Puchatka” w Świdwinie na rok 2017/18

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjecie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 marca 2017r.

 – 3 kwietnia 2017r.

10-12 maja 2017r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 7 kwietnia 2017r.

Do 17 maja 2017r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2017r.

18 maja 2017r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 14 kwietnia 2017r.

Do 22 maja 2017r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

18 kwietnia 2017r.

24 maja 2017r.

                                                                   *****

                 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. „Kubusia Puchatka”

w Świdwinie

 

Administratorem Państwa danych jest :
Publiczne Przedszkole Nr 1
im.Kubusia Puchatka
ul.Drawska 30
78-300 Świdwin
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych .
Posiadają Państwo prawo dostępu do danych i ich poprawienia .
Podanie danych jest wymagane prawem.
3343 Ostatnio zmieniany piątek, 02 czerwiec 2017 14:04
Więcej w tej kategorii: Programy Regulamin rekrutacji

Na skróty

Strona Główna

Shift + Alt + H

Szukanie

Shift + Alt + S

O przedszkolu

Shift + Alt + O

Aktualności

Shift + Alt + A

Galeria

Shift + Alt + G

Kontakt

Shift + Alt + K

Bip

Shift + Alt + X