Statut

Statut

czwartek, 20 sierpień 2015 10:01

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŚWIDWINIE

I Postanowienia ogólne

§ 1

Przedszkole ogólnodostępne zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem publicznym.
Siedziba Przedszkola znajduje się przy ulicy Drawskiej 30.
Organem Prowadzącym jest Urząd Miasta Świdwin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, delegatura Koszalin, ul. Andersa 34.
Ustalona nazwa użytkowana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Publiczne Przedszkole nr 1 ,
im. Kubusia Puchatka,
78-300 Świdwin, ul. Drawska 30
NIP 672-20-81-809 REGON 331360328

§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz U z 2004 r, nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Niniejszego statutu.

§ 3

Przedszkole funkcjonuje cały rok.
Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora.
Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
Czas pracy Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej, od godziny 7.00 do 12.00.
Na wniosek Dyrektora Organ Prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy Przedszkola.

§ 4

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Świdwin
b) Rodziców w formie opłat za każdą godzinę ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz posiłki.
Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad podstawę programową ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Świdwin.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje czas od 7.00 do 12.00.
Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 5 pkt 2.
Zasady odpłatności za wyżywienie dziecka i wysokość stawki żywieniowej określa Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole. W przypadku wzrostu cen surowców zużytych do przygotowania posiłków opłata może ulec zmianie, o czym Dyrektor Przedszkola powiadamia Rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie Zarządzenia na tablicy ogłoszeń. Wzrost stawki 0 5 % nie wymaga aneksowania umowy.
W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa oraz opłata za świadczenie usług przez Przedszkole. Za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Jeżeli Rodzic zgłosi nieobecność dziecka do 8.00 tego samego dnia istnieje możliwość zwrotu kwoty za ten dzień.
Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad podstawę programową i wyżywienie należy wpłacać na konto: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
Bank BGŻ i BNP PARIBAS: 07 2030 0045 1110 0000 0286 8560
z dopiskiem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
Szczegółową organizację pracy w Przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej uwzględniający zasady zdrowia i higieny psychicznej dziecka.
Przedszkole na wniosek Rodziców może organizować naukę religii.
Naukę religii prowadzi się w grupach nie mniejszych niż 7 osób.
Warunki i sposób wykonywania przez Przedszkole zadnia, o których mowa w § 5 pkt 9 określają odrębne przepisy.
Dzieci na wniosek rodziców - prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych w Przedszkolu : gimnastyka korekcyjna, logopedia, język angielski, rewalidacja, rytmika.
Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma zależą od możliwości rozwojowych dzieci oraz zależą od wyboru rodziców-prawnych opiekunów.
Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:15 minut dla 3-latków, 20 minut dla 4-latków, 30 minut dla 5-latków.
Organizacja i tematyka zajęć dodatkowych są odnotowywane w dzienniku zajęć dodatkowych.
Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.


II Cele i zadania Przedszkola.

§ 6

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawy oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną ; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowania pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należą cym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz U nr 17,poz. 141, z póź. zm.) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
Działania wychowawcze i edukacyjne zawarte są w 17 obszarach;
- Kształtowani umiejętności społecznych dzieci; porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
-Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
-Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumowaniu siebie i swojego otoczenia.
-Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
- Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych..
-Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
-Wychowanie przez sztukę – muzyka, różne formy aktywności muzyczno - ruchowej( śpiew, gra, taniec)
-Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
- Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
-Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
-Wspomaganie rozwoju dzieci wraz z edukacja matematyczną.
-Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
-Wychowanie rodzinne, obywatelskie, i patriotyczne.
-Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
-przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
3. przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.


§ 7

Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wychowanie i ukierunkowanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym i kulturowym.
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zawierającego treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego , dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Przedszkola.
Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób realizacji ustalony jest w rocznych i miesięcznych planach pracy oddziałów oraz Koncepcji Pracy Przedszkola na dany rok
Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, wynosi od 15 do 30 minut.

§ 8

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody pracy i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnienia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
b)zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym i psychicznym;
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.

§ 9

W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania,
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci,
d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
f) podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Przedszkola i wspieranie nauczycieli i rodziców w tym zakresie,
g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacji dzieci,
i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Zadania, o których mowa są realizowane w porozumieniu z zespołem do spraw psychologiczno – pedagogicznych.
a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,
b) określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych stosownie do potrzeb,
d) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy,
e) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
f) opracowywanie i wdrażanie planów wspierających dzieci mające opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznych,
g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
h) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie różnych form pomocy w tym zakresie dla wychowanków i ich rodziców oraz nauczycieli,
i) podejmowanie działań mediacyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne,
k) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców-prawnych opiekunów,
b) nauczyciela, nauczyciela specjalisty,
c) opiekunki,
d) reedukatora,
e)psychologa,
f) poradni,
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
Zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.
Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi, specjalistycznymi oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 10

Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.
Przedszkole może tworzyć grupę integracyjną, której podstawę stanowi do 5 dzieci specjalnej troski: niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, albo niedostosowanych społecznie.
Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem specjalnym.
W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopniu upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie , które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 1:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
c) realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
d) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,
e) integracje ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 11

1. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
2. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie , a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy


§ 12

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece :
a) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 godzin pracy,
c) dwóch nauczycieli dla oddziałów integracyjnych,
W Przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiedni specjaliści w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
W oddziale dla dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc wychowawcy.
Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole.
W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.


III Organy Przedszkola

§ 13

Dyrektor Przedszkola.
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców.
Rada pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa.


§ 14
Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest przez Organ Prowadzący w drodze konkursu.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli.
Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i gospodarcza obsługę Przedszkola.
Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.
Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.
Zadania Dyrektora są następujące:
a) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września danego roku,
b) prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
c) jeżeli przerwa w działalności Przedszkola trwa najmniej 2 tygodnie, dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu i urządzeń,
d) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców-prawnych opiekunów.
e) przygotowywanie arkuszy organizacyjnych Przedszkola i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi Prowadzącemu,
f) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów . O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący lub Organ Nadzorujący Przedszkole,
g) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej działalności Przedszkola,
h) współpracowanie z rodzicami , Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
i) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
j) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną lub Związki,
k) organizowanie, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
l) podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz uczęszczaniu dziecka do oddziału terapeutycznego i terminie zakończenia tych zajęć.
ł) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy wychowanków w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
m) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 5-letnie o spełnianiu przez nie obowiązku przedszkolnego,
n) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
o) koordynowanie współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
p) współdziałanie z organizacjami związkowymi,
r) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
s) w przypadku stwierdzenia przez Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opracowanie przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania lub wychowania,
t) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną , Rada Rodziców, zapewnia:
a) bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,
b) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organów Przedszkola organizuje negocjacje,
Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania , wychowania i opieki oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacją.


§ 15

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu, a także w każdym momencie , zgodnie z harmonogramem lub wg potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzorującego , z inicjatywy przewodniczącego , Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
Zebrania Rady prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie , nie rzadziej niż 2 razy w roku , ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
Rada Pedagogiczna określa uchwałą sposób realizacji wniosków na następny rok szkolny.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Rade Rodziców,
b) przygotowywanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawianie propozycji jego zmian , po przedłożęniu go do uchwalenia Radzie Rodziców,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów prowadzonych w Przedszkolu po zaopiniowaniu projektów przez Rade Rodziców.
d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz regulaminu pracy,
e) ustalanie tygodniowego rozkładu pracy w grupach,
f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,
g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) wyrażanie zgody an uruchomienie oddziału międzynarodowego lub cofa zgodę na takie uruchomienie,
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) projekt planu finansowego Przedszkola,
b) wnioski Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienie dla nauczycieli,
c) organizację pracy Przedszkola,
d) propozycje w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć ,
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela , może dokonać zmiany programu wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą być przekazywane tylko bezpośrednio rodzicom.
Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjęcia decyzji.
Dyrektor Przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały jeśli nie jest ona zgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym Organ Prowadzący i Nadzorujący Przedszkole.
Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 15 ust.9


Społeczne organy Przedszkola

§ 16

Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
W wyborach , o których mowa w ust. 2 , jedno dziecka reprezentuje jeden rodzic.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
a) wewnętrzna strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalić zakres i zasady współpracy.
Rada rodziców może występować do Organu Prowadzącego Przedszkole, Organu Nadzorującego Przedszkole, do dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Placówki.
Do kompetencji Rady należą:
a) w przypadku stwierdzenia przez Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektów nauczania lub wychowania,
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczna w sprawie programu, o którym mowa w § 16 ust. 7 pdkt a), program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym nadzór Pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady, o którym mowa w § 16 ust.4


§ 17

Koordynatorem współpracy między poszczególnymi organami jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów w ramach swoich kompetencji bieżącą wymianę informacji.
Wszelkie spory między organami rozstrzyga Dyrektor Przedszkola.


§ 18
W Przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i
i inne organizacje , których celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inne organizacje,o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

Organizacja Przedszkola

§ 19

Podstawową jednostką organizacyjna Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi 15 do 20 osób, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia danego roku.
Arkusz organizacyjny przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole do 25 maja danego roku.
W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący Przedszkole,
d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,
e) liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższy termin złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ( między innymi odpowiednia liczba dzieci w oddziałach), oczekiwania rodziców-prawnych opiekunów oraz jest dostosowany do założeń programowych.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad dziećmi
w danym oddziale, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 125.
w Przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów:
a) może być oddział integracyjny,
b) 4 oddziały ogólnodostępne,
Liczba oddziałów zależy ogólnodostępnych i integracyjnych zależy od w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych Placówki może ulegać zmianie.
Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów-I,II,III,IV,V
b) salę logopedyczną,
c) sale audiowizualną z biblioteką,
d) sale ćwiczeń,
f) salę do zajęć indywidualnych,
g) szatnie dla dzieci,
h)kuchnię
i) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Przedszkole w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla dzieci niepełnosprawnych.
Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.


§ 20

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców – prawnych opiekunów bądź inne osoby upoważnione rzez rodziców – prawnych opiekunów.
Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serie dowodu osobistego lub legitymacji osoby wskazanej przez rodziców.
Dziecko może być odbierane tylko z okazaniem dowodu tożsamości.
Rodzice – prawni opiekunowie dziecka przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez osobę upoważnioną .
Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy to jest rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od 6.30 do 8.20 lub w każdym innym czasie z uwzględnieniem ust.7
Z powodów organizacyjnych oraz e względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej telefonicznie przez rodziców – prawnych opiekunów.
Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do 16.00.


§ 21

Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola, uchwalany co roku przez Organ Prowadzący Przedszkole.
W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci pięcioletnie odbywaj\ce roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców wobec, których określono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci już uczęszczające do Przedszkola,
d) dzieci obojga rodziców pracujących,
e) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci),
f) przy równych z innymi warunkach dzieci nauczycieli,


§ 22

Dyrektor w porozumieniu z Rada Rodziców i Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
a) zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej miesiąca, w przypadku dziecka pięcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin w ramach realizacji podstawy programowej wychowania, przeniesieniu wychowanka do innego oddziału działającego w obrębie gminy.
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
c) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie mu i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców – prawnych opiekunów współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu, na przykład podjęcie terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
d) nieprzestrzegania postanowień statutu,
W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt c Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) zawiadomić rodziców – prawnych opiekunów o konieczności podjęcia współdziałania z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
b) zaproponować rodzicom – prawnym opiekunom i dziecku pomoc,
c) zawiadomić Organ Prowadzący i Sprawujący Nadzór Pedagogiczny nad Przedszkolem o zaistniałym problemie oraz zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,
d) zawiadomić rodziców – prawnych opiekunów,


Wychowankowie Przedszkola

§ 23

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecka, które ukończyło, 2,5 roku w momencie rekrutacji do Placówki ( urodzone do końca kwietnia).
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej pięciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu Poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Do Przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt. 7 są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola , a także zapewnić mu regularne uczęszczanie na zajęcia.
Dziecka w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania jego własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,


Rodzice

§ 24

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w pomoce i niezbędne przedmioty,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnione osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo ,
e) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka,
g) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

§ 25
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w zakresie skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju
Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola Organowi Prowadzącemu Przedszkole i Nadzorującemu Prace Pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie Rodziców,


§ 26

Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku list pochwalny

§ 27

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców i nauczycieli.

§ 28

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne,
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte,

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 29

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu znanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy,
e) odpowiedzialność za życie,zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu ich w Przedszkolu i poza terenem Placówki,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc dzieciom,
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) dbałość o warsztat pracy przy gromadzeniu pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowani i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
ł) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja je postanowień i uchwał
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
n) realizacja wszystkich innych zadań zleconych prze Dyrektora wynikających z bieżącej działalności Przedszkola,

§ 30
W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnieni są dodatkowi nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciel w przedszkolu integracyjnym oraz odpowiedni specjaliści: logopeda, reedukator w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust 1, w szczególności :
a) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
b) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, przede wszystkim:
wspólnie z nauczycielami prowadza zajęcia dydaktyczne, wybierają i opracowują programy wychowania przedszkolnego,
dostosowują realizacje programów do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości dzieci niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie,
w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia opracowują dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjny kreśląc zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych i zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem,
uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
c) prowadza zajęcia rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne ,
d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie,
e) prowadza lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny,
3.Zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie uczestniczą nauczyciele i specjaliści, ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 31

Współpraca z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną
Przeprowadzanie badań psychologiczno – pedagogicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie diagnozy psychologicznej:
a) wytypowanych drogą obserwacji, badań sondażowych...,
b) skierowanych przez Przedszkole,
c) zgłoszonych przez rodziców,
Udzielanie pomocy rodzicom poprzez:
a) udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych,
b) kierowanie w razie potrzeb do innych specjalistów,
c) kierowanie w razie potrzeby do innych placówek specjalistycznych resortu oświaty i zdrowia,
d) prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych,
Udzielanie pomocy nauczycielkom poprzez ;
a) informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy, za zgoda rodziców,
b) w uzasadnionych przypadkach i za zgoda rodziców przekazywanie pisemnych diagnoz psychologicznych oraz wskazówek odnośnie pracy i postępowania z dzieckiem,
c) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,
d) udział w problemowych radach Pedagogicznych na życzenie Przedszkola,
W ramach postępowania diagnostycznego w stosunku do podopiecznych dzieci kwalifikowanie na zajęcia terapeutyczne i inne formy pomocy
Przeprowadzanie zajęć terapeutycznych ( indywidualnie i grupowo) z dziećmi zgodnie z posiadanym przygotowaniem
Przygotowanie dokumentacji psychologicznej ( w tym badań psychologicznych i opinii od wychowawcy) dzieci zgłoszonych do Komisji Orzekającej o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
Referowanie spraw dzieci rozpatrywanych na wyżej wymienionych komisjach i przygotowanie orzeczeń dla rodziców.
Opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku z w/w instytucji.
Badanie i opiniowanie dojrzałości szkolnej
Współorganizowanie i udział w pedagogizacji rodziców, nauczycieli poprzez prelekcje, wykłady.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji:
a) dzienniki pracy,
b) indywidualnych teczek badanych dzieci wg obowiązujących ustaleń.

§ 32

Do zadań logopedy należy:
a) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
c) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli,
f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
g) wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu dydaktyczno – wychowawczego oraz programu rozwoju Przedszkola,

§ 33

W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wyznaczona osoba.

§ 34

Realizowany w Przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola.
Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, a następnie po jej akceptacji program zatwierdza Kuratorium Oświaty.
Wybrany program wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel prezentuje Radzie Pedagogicznej.
Spośród przedstawionych programów wychowania przedszkolnego Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci , zestaw programów nauczania Przedszkola.
Do końca września Dyrektor podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał do początku roku szkolnego.

§ 35

Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, Rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.


§ 36

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i porządku.
Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


Postanowienia końcowe

§ 37

Statut Przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, pracowników, rodziców.


§38

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.


§ 39

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) zamieszczenie statutu na stronie internetowej Przedszkola,
b) udostępnienie go zainteresowanym w gabinecie Dyrektora,


§ 40

Regulamin działalności uchwalony przez Organ Prowadzący nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 41

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 42

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 43


Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.12.2015 r

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 30.12.2015 r


Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Świdwinie

mgr Jolanta Helwig

995 Ostatnio zmieniany wtorek, 05 styczeń 2016 11:08

Na skróty

Strona Główna

Shift + Alt + H

Szukanie

Shift + Alt + S

O przedszkolu

Shift + Alt + O

Aktualności

Shift + Alt + A

Galeria

Shift + Alt + G

Kontakt

Shift + Alt + K

Bip

Shift + Alt + X