Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

środa, 20 styczeń 2016 19:51

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŚWIDWINIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz U z 2004 r nr 256, poz. 2572, ze zm.)

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej Rada reprezentuje ogół rodziców dzieci

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu Przedszkola , regulaminu Rady Rodziców.

1. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w Przedszkolu.

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie 1/3 członków dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu.

§ 2

II Wybory do Rady

§ 4

1. Wybory do Rad oddziałowych przeprowadzane są w glosowaniu jawnym.

§ 5

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie po 2 przedstawicieli do Rady Rodziców.

2. Na wniosek rodziców przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu w wyniku tajnego głosowania .

§ 6

1. Obwieszczenie wyników , podanie do wiadomości składu Rady należy do Dyrektora

Przedszkola.

2. Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców także należy do obowiązków Dyrektora

Przedszkola.

3. Pierwsze posiedzenie Rady rodziców powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od terminu wyborów.

III Władze Rady

§ 7

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i protokolanta.

§ 8

1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną, która liczy nie mniej niż 3 osoby.

2. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.

§ 9

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje jego obowiązki w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za protokołowanie zebrań.

4. Skarbnik za prawidłowa gospodarkę funduszami gromadzonymi na koncie Rady.

§ 10

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie

2. realizacji uchwał gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

§ 11

1. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności.

IV Posiedzenia Rady

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż kwartał.

2. Spotkania poza terminem zwołuje Przewodniczący Rady na 7 dni przed spotkaniem.

3. W wyjątkowych przypadkach może zwołać obrady w trybie natychmiastowym.

4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu

Rady oraz na wniosek Dyrektora Przedszkola.

§ 13

1. Przygotowanie posiedzenia Rady należy do przewodniczącego Rady.

2. W posiedzeniu Rady z głosem doradczym może brać udział również Dyrektor lub inne osoby.

3. Posiedzenia Rady są ważne, gdy bierze w nich udział najmniej 1/2 Rady.

4. Posiedzenia są protokołowane.

5. Protokoły Rady są przyjmowane w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V Podejmowanie uchwał

§ 14

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych , a także n a wniosek formalny członków Rady, głosowanie

odbywa się w sposób tajny.

§ 15

1. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI Prawa i obowiązki członków Rady.

§ 17

• dostępu do wszelkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno ­ opiekuńczo ­ wychowawczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub personalne.

• Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola

• głosowania w równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę

Rodziców

• członkowie maja obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady

VII Fundusze Rady Rodziców.

§ 18

1. Rada może gromadzić fundusze na działalność statutową.

§ 19

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala coroczna Rad w planie finansowym

przedszkola.

§ 20

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać:

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rady Oddziałowe

§ 21

1. Środkami zgromadzonymi na funduszu dysponuje: Przewodniczący oraz Skarbnik.

§ 22

1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Skarbnik.

§ 23

1. Rada Rodziców ma prawo organizowania zajęcia dodatkowych w przedszkolu na wniosek

rodziców.

1. Zajęcia muszą być dostosowane do możliwości dzieci i mogą odbywać się po realizacji

§ 24

podstawy programowej .

§ 25

1. Rada Rodziców finansuje zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców z

darowizn wpływających na konto Rady.

VIII Postanowienia końcowe

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r

943