O przedszkolu

O jednostce

czwartek, 23 lipiec 2015 17:01

Rodzicu, prosimy zapoznaj się z ważnymi dokumentami przedszkolnymi:

- STATUTEM,

- KONCEPCJĄ PRACY,

- ROZKŁADEM DNIA,

- KALENDARZEM UROCZYSTOŚCI,

- HARMONOGRAMEM WYCIECZEK,

- ROCZNYM PLANEM PRACY,

- PLANEM DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA,

- NASZYMI CERTYFIKATAMI

oraz o zapoznanie się z wyglądem naszego przedszkola w zakłądce SPACERKIEM PO PRZEDSZKOLU.

Podstawowe informacje o przedszkolu

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie, którego siedziba znajduje się przy ul. Drawskiej 30, jest placówką państwową. Organem Prowadzącym jest Urząd Miasta Świdwin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, z delegaturą Kuratorium Oświaty w Koszalinie.
Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, Aktu założycielskiego, Statutu.
Organami Przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Powstanie i rozwój przedszkola

    Przedszkole Publiczne Nr 1 zostało założone i zorganizowane w 1945 r. przez Leokadię Malinową, profesor Państwowego Liceum Pedagogicznego w Świdwinie. Pod jej kierownictwem działało do 1946 r., kiedy to jej funkcje i zadania objęła Zofia Kociubowska, która pracowała w przedszkolu do 1 maja 1947 r. Stanisław Kończak podaje, iż dwa lata po rozpoczęciu działalności pierwszego publicznego przedszkola „miasto miało już dwie placówki wychowania przedszkolnego, sukcesywnie zwiększając liczbę wychowanków”.

    Przedszkole Nr 1 pierwotnie powstało w budynku mieszkalnym dostosowanym do potrzeb prowadzenia działalności wychowawczej. „Urządzono kuchnię, sale dla dzieci, szatnię, kancelarię, toalety (…). Warunki przedszkola były na ogół prymitywne; piece kaflowe, małe wąskie okna na piętrze, weranda otwarta, na której gromadziła się woda deszczowa i śnieg, brak odpowiedniej ilości oczek w łazienkach, nie było ciepłej wody, podłogi kryte deską.” Warunki były tym trudniejsze, że nadal w budynku przedszkola istniało prywatne mieszkanie. Zamieszkiwała je Anna Jurcoba, która zajmowała duży pokój wraz z kuchnią. Sama sprzątała i dbała o higienę w lokalu, prała dzieciom ręczniki oraz zamiatała ogródek przedszkolny, który ogrodzony był drewnianymi sztachetkami z pobliskiego tartaku.

    W opisie stanu istniejącego z 1984 roku, w projekcie modernizacyjnym czytamy, że: „Istniejący obiekt przedszkola zlokalizowany jest w mieście na działce o luźnej zabudowie, teren uzbrojony. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej, podpiwniczony. Mury piwnic z kamienia polnego i ciosów granitowych (cokół), nieizolowane. Mury nośne z cegły pełnej ceramicznej. Ściany działowe z cegły i przepierzenie drewniane. Stropy drewniane ocieplane. Nad piwnicą sklepienia łukowe z cegły ½ grubości. Stan techniczny stropów drewnianych stwarza zagrożenie konstrukcji – duże ugięcia i zniszczenie elementów nośnych. Dach prosty, drewniany, czterospadowy, kopertowy z kolanicą, kryty papą. Stan techniczny zły. Obiekt użytkowany jest obecnie przez 90 dzieci, jako trzy oddziały przedszkola. Duże zagęszczenie pomieszczeń, brak powierzchni oddziałowej, socjalno-administracyjnej i kuchennej z zapleczem. Trudne warunki użytkowe i niezgodne z normatywami pomieszczenia. Brak instalacji wentylacyjnej i grawitacyjnej, brak pełnego wyposażenia kuchni i zaplecza. Ogrzewanie własne c.o. kotłownia w piwnicy nie spełnia wymogów wysokości, powierzchni, wentylacji itp. Woda z przyłącza sąsiedniego Przedszkola Nr 2. Stwierdza się niedobór wody. Ścieki odprowadzane są poprzez studzienkę osadową do kanalizacji deszczowej 400 w ulicy 22 Lipca.”

 

     W związku z tym podjęto kroki zmierzające do poprawy warunków oraz jakości pracy przedszkola. Władze miasta zleciły stworzenie projektu przebudowy placówki, który stał się podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych na terenie wykorzystywanym do prowadzenia działalności przedszkolnej. Pomysł modernizacji przedszkola wydawał się jak najbardziej uzasadniony, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo jego uczestników. Ze względu na układ działki, zaprojektowano modernizację obiektu z rozbudową w kierunku podłużnym, wzdłuż ulicy Drawskiej. Przebudowie poddano cały obiekt z zachowaniem tylko murów piwnic.

 

    27 sierpnia 1986 r. całe wyposażenie Przedszkola Nr 1 zostało przewiezione do pobliskiego Państwowego Przedszkola Nr 6, mieszczącego się przy ulicy Sportowej w Świdwinie. Z dniem 1 września 1986 r. Państwowe Przedszkole Nr 1 przestało funkcjonować. Na blisko pięć lat działalność placówki przy ulicy Drawskiej 30 została zawieszona, mimo, iż sama budowa nowego obiektu trwała nieco ponad dwa lata. Liczne opóźnienia związane były z brakami finansowymi oraz trudnościami budowlanymi.

 

    Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu Przedszkola Nr 1 w Świdwinie nastąpiło 16 września 1991 r. Jak podają źródła, do ostatnich dni trwała „wielka krzątanina, ostatnie poprawki, uzupełnianie niedociągnięć”. Przecięcia wstęgi symbolizującej ponowne rozpoczęcie działalności placówki dokonali burmistrz Świdwina - Józef Paszel, dyrektor Państwowego Przedszkola Nr 6 - Irena Radomska oraz dyrektor Państwowego Przedszkola Nr 4 - Dorota Jasińska. Dyrektorem Przedszkola Nr 1 została Balwina Zakowiecka, na której ręce złożono historyczną księgę pamiątkową, jedyny zachowany dokument kronikarski z pierwszych lat działalności przedszkola. Wpisy do kroniki są fragmentaryczne, ale niezwykle ważne dla potrzeb nauki, ukazujące determinację Polaków w dążeniu do oświaty po zakończeniu II wojny światowej. Jako podziękowanie za ten bezcenny dar władze przedszkola zobowiązały się do upamiętniania i utrwalania najważniejszych faktów z życia przedszkola, które prowadzone są po dziś dzień.

 

    Powstanie nowego obiektu Przedszkola Nr 1 w Świdwinie wiązało się z reorganizacją systemu przedszkolnego w mieście. Zlikwidowano bowiem dwa dotychczas funkcjonujące przedszkola tj. Państwowe Przedszkole Nr 2 z ulicy T. Kościuszki oraz Państwowe Przedszkole Nr 5 z ulicy 3-ego Marca na rzecz przywrócenia świetności Przedszkolu Nr 1 przy ulicy Drawskiej. W 2005 r. odbyło się uroczyste nadanie Przedszkolu Nr 1 imienia Kubusia Puchatka.

 

Obecnie budynek Przedszkola Nr 1 jest obiektem typowo przedszkolnym, który powstał z przeznaczeniem do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Jak podkreślała jedna z nauczycielek w 2001 r. „budynek jest (…) stosunkowo nowy w porównaniu z innymi przedszkolami w Świdwinie (…) z perspektywą rozwoju, który daje szanse wielu działań zarówno ze względu na liczbę pomieszczeń (…) jak i ze względu na możliwość komunikacji wewnętrznej" (...).

.

Przez pierwsze lata działalności placówki, do 1994 r., budynek przedszkola nie był otynkowany, nie było też daszków nad schodami wejściowymi. Najprawdopodobniej zasoby finansowe były przyczyną niemożności ukończenia prac budowlanych. Udało się to dopiero podczas wakacyjnej przerwy w 1994 r., kiedy to przeprowadzono ostatnie prace wykończeniowe. Na zewnętrzne ściany budynku naniesiono biały tynk, zbudowano także metalowe daszki nad schodami wejściowymi wsparte na stalowej konstrukcji. Od tamtej chwili przedszkole nabrało nowego blasku, stanowiło w pełni funkcjonalny jak i wizualny „monolit” (...).

 

    Po przekroczeniu progu wejścia głównego ukazuje się przestronny hol oraz klatka o trójbiegowych schodach, prowadząca na wyższe piętra budynku. Na prawo od wejścia głównego znajdują się dwoje drzwi, z których jedne prowadzą do pomieszczeń administracyjnych, drugie natomiast do pomieszczeń kuchennych.

    W skład pomieszczeń administracyjnych wchodzą: gabinet dyrektora, gabinet intendenta oraz biuro MZAP (Miejskiego Zarządu Administracji Publicznej). Wyżej wymienione pomieszczenia oznaczone są według ich przeznaczenia oraz funkcjonalności poprzez tabliczki informacyjne znajdujące się na drzwiach prowadzących do każdego nich. (…) Jeżeli chodzi o pomieszczenia kuchenne to mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione, wyznaczone przez dyrektorkę przedszkola (...). Warto wspomnieć, iż bezpośredni nadzór nad menu oraz składem jakościowym i ilościowym produktów przygotowywanych przez kucharki potraw sprawuje intendent. W przedszkolu funkcję tę pełni obecnie Milena Wargocka. Odpowiada ona również za zaopatrzenie magazynów w produkty spożywcze oraz inne niezbędne towary.

    Poza kuchnią i gabinetem dyrektora (…) przedszkole posiada pięć sal głównych dla poszczególnych oddziałów wiekowych, które oznaczone są kolejno numerami 1, 2, 3, 4, 5. Ponadto w placówce znajduje się sala do zajęć ruchowych, biblioteka oraz sala relaksacyjna tzw. błękitna używana również do zajęć logopedycznych.

    Pierwsza z pięciu sal głównych, oznaczona numerem 1, znajduje się na parterze budynku. Wejście do niej następuje bezpośrednio z przyległej szatni (..). Jest to sala przeznaczona dla oddziału integracyjnego, skupiającego w sobie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na piętrze budynku znajdują się pozostałe cztery, typowe dla przedszkola sale do prowadzenia zajęć. W każdej z sal, przy wejściu lub innym widocznym miejscu na ścianie wiszą: godło Polski, katolicki krzyż, a także kalendarz, zegar i regulamin korzystania z sali. W każdej z nich znajdują się drzwi prowadzące bezpośrednio do łazienki (…) oraz cztery duże, podwójne okna, które obok poziomych lamp, rozłożonych równomiernie w rzędach, zapewniają oświetlenie całego pomieszczenia (…). Pod oknami znajdują się grzejniki ogrzewania centralnego, zabezpieczone dodatkowo drewnianymi osłonami ze względów bezpieczeństwa (...). Ściany w salach zazwyczaj malowane były kolorami jasnymi, w dolnej części farbą olejną, natomiast w partiach wyższych niedostępnych dla dzieci farbą emulsyjną. Sufit w każdym pomieszczeniu malowany był na biało. Obecnie ściany czterech spośród pięciu sal tj. nr 1, 2, 4, 5 są koloru żółtego w różnych odcieniach, jedyna sala nr 3 jest zielona. Prace remontowe przeprowadzone w 2008 r. skutkowały remontem łazienki w sali nr 1, którą przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

    W skład wyposażenia stałego wszystkich sal wchodzi m.in. odpowiednie umeblowanie dostosowane do wieku dzieci. W zależności od liczebności danej grupy, znajdują się stoliki z dopasowaną liczbą krzesełek oraz indywidualne szafki i szuflady dla przedszkolaków. Ewentualne braki oraz wymiana zniszczonych elementów umeblowania odbywa się na bieżąco (...). Rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia jest charakterystyczne, bowiem stoliki dla dzieci jak i biurko nauczyciela ustawiane są z reguły w przednich częściach sal. W części tylnej na ogół znajduje się duży, miękki dywan, który wyznacza wolną przestrzeń do zabaw i zajęć ruchowych (...). Wszystkie sale są wyposażone w szafy na bieliznę pościelową dzieci, a sale dzieci śpiących w leżaki. Każde z dzieci posiada swoją własną, oznaczoną znaczkiem półkę na pościel, która jest systematycznie zmieniana i prana przez rodziców dzieci.

    Pomoce dydaktyczne znajdujące się salach są typowe dla oddziałów przedszkolnych (…). Przykładowo, otwarcie oddziału integracyjnego w 2003 r. wiązało się z potrzebą nabycia odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpowiednich pomocy naukowych, dlatego w związku z tym placówka nabyła m.in. epidiaskop, suchy basen rehabilitacyjny, masażery, laski do ćwiczeń korekcyjnych, gimbus „Klin”, materace oraz wiele innych. Ponadto w ostatnich latach, z pomocą rodziców, dla innych oddziałów zakupiono kąciki: kuchenny, lekarski, stołowy, stragan, skrzynię skarbów, sklepik, tablice magnetyczne itp. Do bardziej interesujących pomocy należą dwa komputery typu „Kidsmart” otrzymane społecznie od Urzędu Miasta Świdwin w 2006 r. Oprócz pomocy dydaktycznych w każdej z sal znalazły swoje miejsce także dziecięce zabawki, z którymi przedszkolaki są związane emocjonalnie. Są to najczęściej lalki, pluszowe maskotki oraz samochody i klocki.

 

Na poddaszu zorganizowana została sala do zajęć ruchowych, która w 1998 r. przeszła gruntowny remont. Wyposażoną ją w dwie drewniane drabinki przymocowane do ściany frontowej, cztery ławeczki umieszczone peryferyjnie pod oknami w celu bezpieczeństwa, pianino oraz lustro przymocowane do ściany naprzeciwko wejścia. Jest to wyposażenie stałe. W zależności od potrzeb i możliwości, placówka w wyjątkowych sytuacjach wzbogaca elementy wyposażenia stałego m.in. krzesełkami i stolikami podczas organizowanych przedstawień i uroczystości. W centralnej części sali znajdują się cztery kolumny wspierające. Podłoga wykonana jest z drewna w postaci parkietu. Sala do zajęć ruchowych jest pomieszczeniem nietypowym jak na miejsce zajęć fizycznych, aczkolwiek jedynym w przedszkolu i niezwykle funkcjonalnym. Wspomniana nietypowość polega na tym, że ściany boczne są jednocześnie powierzchnią dachu (…). Dotyczy to również okien. Ogrzewanie sali zapewnia pięć kaloryferów przymocowanych do ścian pod oknami.

     Przy wejściu głównym znajduje się regulamin korzystania z sali do zajęć ruchowych. Co kwartał jest ona stylizowana przez kadrę pedagogiczną na podobieństwo nadchodzącej pory roku. Zimą z sufitu zwisają płatki śniegu czy też umieszczany jest na ścianie wielki obraz przedstawiający zimowy pejzaż. Wiosną w sali znaleźć można wielobarwne kwiatki wykonane z bibuły, obrazki przestawiające naturę ożywioną jak i nieożywioną. Letnią porą w wakacyjny nastrój wprowadzają przedszkolaków kwiatki i motyle. Jesienią natomiast liście różnych drzew, różnorodne papierowe grzyby i krople deszczu zwisające z sufitu nadają sali niepowtarzalny nastrój. Ponadto dwuspadowość dachu pod kątem 45 stopni oraz umieszczone w nim okna dają możliwość odbierania wrażeń słuchowych oraz wzrokowych dobiegających z zewnątrz, ponadto wzmocnionych i ubarwionych przez konstrukcję dachu.

    W przyległym zapleczu, do którego prowadzą dwoje drzwi, znajduje się cała gama przyborów niezbędnych do prowadzenia zajęć ruchowych, korekcyjnych czy informacyjnych. Odnaleźć tam można: piłki do gier zespołowych, obręcze, woreczki z grochem, szarfy, znaki i światła drogowe, atrapę wozu strażackiego, plastikowe kręgle, materace (trzy większe i dwa mniejsze), chusty animacyjne, mapy wielkoformatowe, koce, sprzęt muzyczny, przybory do masażu stóp, znaczniki, worek bokserski, kosz do piłki koszykowej. Z zaplecza sali do zajęć ruchowych poprowadzone jest wyjście na niewielki balkon, z którego rozpościera się widok na przedszkolny ogród z placem zabaw, ulicę Drawską, fragment miasta oraz pobliski zakład przemysłu drzewnego.

    Po przeciwnej stronie sali do zajęć ruchowych znajduje się biblioteka, służąca jednocześnie jako sala telewizyjna oraz czytelnia dla pracowników przedszkola. Jest ona stylizowana bardziej na domowy pokój niż typową bibliotekę, o czym świadczy jej wyposażenie oraz umeblowanie. Na podłodze położona została brązowa wykładzina, na której w centralnej części znajduje się wzorzysty dywan z dominacją dwóch kolorów: zielonego oraz brązowego (…). W jednej ze ścian znajduje się niewielkie okno z firanką i zasłonką. Stanowi ona równocześnie podstawę spadzistego dachu dlatego jest ukośna w stosunku do pozostałych. Zarówno ściana ukośna jak i cały sufit pokryte są drewnianymi płytami. Przy trzech pozostałych ustawione zostały niewysokie szafki z szufladami, nad którymi wiszą obrazy przedstawiające martwą naturę, oraz liczne półki pomalowane w kolorze żółtym. Kilka z nich jest oszklonych zasuwanymi szybami. Na półkach znajdują się: słowniki, książki, kasety VHS z bajkami typu „Kacper”, „Krecik”, z programami profilaktycznymi typu „Alfred radzi…” lub edukacyjnymi związanymi z nauka liczenia. Ponadto można tam znaleźć filmy przyrodnicze na płytach DVD, czasopisma pedagogiczne typu „Bliżej przedszkola”, a także inne przedmioty takie: jak pluszowe zabawki, magnetofon, telewizor odtwarzacz DVD, drukarka, głośniki, puchary za osiągnięcia, ozdoby, wytwory dzieci, gitarę, pamiątki z wycieczek, kwiaty, monitor komputera itp. W jednym z narożników, pod oknem umieszczone zostały wygodne fotele oraz kanapa dla spędzających czas w bibliotece. Naprzeciw nich, na jednej z szafek, umieszczony został telewizor. W pomieszczeniu bibliotecznym znajdują się wełniane koce, którymi dzieci mogą się okryć jeżeli poczują taką potrzebę podczas oglądania telewizji, słuchania bajek i opowiadań.

     Na uwagę zasługuje fakt, że przedszkole posiada osobną bibliotekę z salą telewizyjną, która nie jest bezpośrednio związana z procesem, który się odbywa w salach do zajęć. Stylizowana na domowy pokój, zapewnia dzieciom warunki i atmosferę pełnego bezpieczeństwa. „Przeciętne dziecko spędza więcej czasu przed telewizorem niż w szkole czy z rodzicami. W rezultacie dzieci uczą się najwięcej o świecie i wartościach życiowych właśnie z telewizji. (…) kilkuletnie dziecko naśladuje to, co zobaczyło w telewizji. Jeżeli obejrzy brutalne sceny, zaangażuje się w zabawy pełne przemocy. Po obejrzeniu wartościowego, pozytywnego programu na pozytywne zachowania.” Personel przedszkola jest tego świadomy, dlatego wyznacza prawidłową drogę wyboru programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci. Ustalenie precyzyjnych reguł dotyczących zarówno czasu, jaki dzieci mogą spędzać przed telewizorem jak i oglądanych treści zapewnia harmonię miedzy światem mediów a rzeczywistością. Dobierając środki medialne oraz przekaz jaki z sobą niosą kadra pedagogiczna na miarę swoich możliwości dostosowuje je do wieku i osobowości dzieci. Stanowi to działanie profilaktyczne. Przedszkole wspomaga rodziców w wychowaniu, w walce o rodzinny czas spędzany wspólnie z dzieckiem, naprzeciw którego coraz częściej staje telewizor czy komputer.

   Bezpośrednio z biblioteki, która jest miejscem przejściowym, poprowadzone są drzwi do sali relaksacyjnej tzw. błękitnej, pełniącej również funkcję sali logopedycznej, oraz wnęki z suchym basenem rehabilitacyjnym. Te dwa niewielkie pomieszczenia zostały zagospodarowane w 2003 r. na potrzeby oddziału integracyjnego (…).

Źródło: praca magisterska Łukasza Kucapskiego pt. "Działalność wychowawczo-dydaktyczna Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie, w latach 1991-2009" napisana w Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Edukacyjno - Filozoficzny, Instytut Pedagogiki; Słupsk 2009.

Przeistoczeń dla potrzeb strony dokonała Agnieszka Michałek.

4819 Ostatnio zmieniany piątek, 21 sierpień 2015 09:57
Więcej w tej kategorii: Spacerkiem po przedszkolu

Na skróty

Strona Główna

Shift + Alt + H

Szukanie

Shift + Alt + S

O przedszkolu

Shift + Alt + O

Aktualności

Shift + Alt + A

Galeria

Shift + Alt + G

Kontakt

Shift + Alt + K

Bip

Shift + Alt + X